您现在的位置是:主页 > 历史 > 历史

菀彼桑柔其下侯旬捋采其刘瘼此下民

admin2024-02-02诗人人已围观

简介菀彼桑柔,其下侯旬,捋采其刘,瘼此下民。 出自先秦佚名的《桑柔》 作者介绍 原文赏析: 菀彼桑柔,其下侯旬,捋采其刘,瘼此下民。 不殄心忧,仓兄填兮。 倬彼昊天,宁不我矜? 四牡骙

菀彼桑柔,其下侯旬,捋采其刘,瘼此下民。

出自先秦佚名的《桑柔》

作者介绍

原文赏析:

菀彼桑柔,其下侯旬,捋采其刘,瘼此下民。

不殄心忧,仓兄填兮。

倬彼昊天,宁不我矜? 四牡骙骙,旟旐有翩。

乱生不夷,靡国不泯。

民靡有黎,具祸以烬。

于乎有哀,国步斯频。

国步灭资,天不我将。

靡所止疑,云徂何往?君子实维,秉心无竞。

谁生厉阶,至今为梗? 忧心殷殷,念我土宇。

我生不辰,逢天僤怒。

自西徂东,靡所定处。

多我觏痻,孔棘我圉。

为谋为毖,乱况斯削。

告尔忧恤,诲尔序爵。

谁能执热,逝不以濯?其何能淑,载胥及溺。

如彼溯风,亦孔之僾。

民有肃心,荓云不逮。

好是稼穑,力民代食。

稼穑维宝,代食维好? 天降丧乱,灭我立王。

降此蟊贼,稼穑卒痒。

哀恫中国,具赘卒荒。

靡有旅力,以念穹苍。

维此惠君,民人所瞻。

秉心宣犹,考慎其相。

维彼不顺,自独俾臧。

自有肺肠,俾民卒狂。

瞻彼中林,甡甡其鹿。

朋友已谮,不胥以谷。

人亦有言:进退维谷。

维此圣人,瞻言百里。

维彼愚人,覆狂以喜。

匪言不能,胡斯畏忌? 维此良人,弗求弗迪。

维彼忍心,是顾是复。

民之贪乱,宁为荼毒。

大风有隧,有空大谷。

维此良人,作为式谷。

维彼不顺,征以中垢。

大风有隧,贪人败类。

听言则对,诵言如醉。

匪用其良,复俾我悖。

嗟尔朋友,予岂不知而作。

如彼飞虫,时亦弋获。

既之阴女,反予来赫。

民之罔极,职凉善背。

为民不利,如云不克。

民之回遹,职竞用力。

民之未戾,职盗为寇。

凉曰不可,覆背善詈。

拼音解读

wǎn bǐ sāng róu ,qí xià hóu xún ,lǚ cǎi qí liú ,mò cǐ xià mín 。

bú tiǎn xīn yōu ,cāng xiōng tián xī 。

zhuō bǐ hào tiān ,níng bú wǒ jīn ? sì mǔ kuí kuí ,yú zhào yǒu piān 。

luàn shēng bú yí ,mí guó bú mǐn 。

mín mí yǒu lí ,jù huò yǐ jìn 。

yú hū yǒu āi ,guó bù sī pín 。

guó bù miè zī ,tiān bú wǒ jiāng 。

mí suǒ zhǐ yí ,yún cú hé wǎng ?jun1 zǐ shí wéi ,bǐng xīn wú jìng 。

shuí shēng lì jiē ,zhì jīn wéi gěng ? yōu xīn yīn yīn ,niàn wǒ tǔ yǔ 。

wǒ shēng bú chén ,féng tiān dàn nù 。

zì xī cú dōng ,mí suǒ dìng chù 。

duō wǒ gòu mín ,kǒng jí wǒ yǔ 。

wéi móu wéi bì ,luàn kuàng sī xuē 。

gào ěr yōu xù ,huì ěr xù jué 。

shuí néng zhí rè ,shì bú yǐ zhuó ?qí hé néng shū ,zǎi xū jí nì 。

rú bǐ sù fēng ,yì kǒng zhī ài 。

mín yǒu sù xīn ,pēng yún bú dǎi 。

hǎo shì jià sè ,lì mín dài shí 。

jià sè wéi bǎo ,dài shí wéi hǎo ? tiān jiàng sàng luàn ,miè wǒ lì wáng 。

jiàng cǐ máo zéi ,jià sè zú yǎng 。

āi dòng zhōng guó ,jù zhuì zú huāng 。

mí yǒu lǚ lì ,yǐ niàn qióng cāng 。

wéi cǐ huì jun1 ,mín rén suǒ zhān 。

bǐng xīn xuān yóu ,kǎo shèn qí xiàng 。

wéi bǐ bú shùn ,zì dú bǐ zāng 。

zì yǒu fèi cháng ,bǐ mín zú kuáng 。

zhān bǐ zhōng lín ,shēn shēn qí lù 。

péng yǒu yǐ zèn ,bú xū yǐ gǔ 。

rén yì yǒu yán :jìn tuì wéi gǔ 。

wéi cǐ shèng rén ,zhān yán bǎi lǐ 。

wéi bǐ yú rén ,fù kuáng yǐ xǐ 。

fěi yán bú néng ,hú sī wèi jì ? wéi cǐ liáng rén ,fú qiú fú dí 。

wéi bǐ rěn xīn ,shì gù shì fù 。

mín zhī tān luàn ,níng wéi tú dú 。

dà fēng yǒu suì ,yǒu kōng dà gǔ 。

wéi cǐ liáng rén ,zuò wéi shì gǔ 。

wéi bǐ bú shùn ,zhēng yǐ zhōng gòu 。

dà fēng yǒu suì ,tān rén bài lèi 。

tīng yán zé duì ,sòng yán rú zuì 。

fěi yòng qí liáng ,fù bǐ wǒ bèi 。

jiē ěr péng yǒu ,yǔ qǐ bú zhī ér zuò 。

rú bǐ fēi chóng ,shí yì yì huò 。

jì zhī yīn nǚ ,fǎn yǔ lái hè 。

mín zhī wǎng jí ,zhí liáng shàn bèi 。

wéi mín bú lì ,rú yún bú kè 。

mín zhī huí yù ,zhí jìng yòng lì 。

mín zhī wèi lì ,zhí dào wéi kòu 。

liáng yuē bú kě ,fù bèi shàn lì 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
佚名 古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。…详情

很赞哦! ()